Obchodní podmínky SaveKey

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO E SHOPU FIRMY SaveKey s.r.o.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného a poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

2. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

3. Účastníci se výslovně, ve smyslu ust. §262 odst.1 OZ dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, vč. případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující je povinen po obdržení klíčového přívěsku SaveKey provést registraci do systému a to prostřednictvím přiložené registrační kartičky a nebo, což vřele doporučujeme, provést registraci online na stránkách www.savekey.cz.

Práva a povinosti prodávajícího

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit plnou kupní cenu.

3. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy /závazné objednávky/ odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Způsob platby

Kupující má možnost si při sjednání obchodních podmínek /vyplněním objednávky/ vybrat ze dvou způsobů plateb :

na dobírku prostřednictvím České pošty - platba v hotovosti při převzetí zboží.

bankovním převodem - zboží je expedováno ihned po přijetí platby na náš účet. Mezibankovní převody trvají obvykle 1 pracovní den. Číslo účtu u Komerční banky 43-5448790277/0100.

Poštovné a balné

Poštovné a balné je stanoveno na 70 Kč při ceně objednávky do 500 Kč. Při objednávce nad 500 Kč je poštovné i balné 50 Kč.

Dodací lhůta

Veškeré objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení, nejpozději do 3 pracovních dní. V případě, že není možno tento termín dodržet, bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude termín upřesněn. Vyřízením objednávky se myslí předáním zboží přepravní společnosti. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se výrazným způsobem změnila cena této profesionální služby a v tomto případě Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.

Prohlídka zboží, registrace do systému SaveKey

Kupující je povinen si řádně prohlédnout zboží ihned po převzetí, v případě zjištěné vady je povinen podat obratem písemnou zprávu prodávajícímu. Zároveň je povinen se zaregistrovat do systému SaveKey, tj. vyplnit přiloženou registrační kartičku a odeslat v přiložené obálce, nebo provést registraci ONLINE na www.savekey.cz. V obou případech Vás budeme o úspěšné registraci do systému informovat e-mailem.

Odstoupení od smlouvy, možnost vrácení zboží

Kupující má právo dle odst. 6 novely OZ č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v původním obalu ve výše uvedené lhůtě - určující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady spojené s odesláním zboží. Zboží zašlete na adresu firmy SaveKey s r.o. Rozdělovská 2020/49, Praha 6 Břevnov 169 00.

Reklamace, záruční doba

1. Případné reklamace se řídí platným právním řádem ČR.

2. Kupující je povinen zboží při převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případným vadách prodávajícího okamžitě informovat písemnou formou - e-mailem na adresu info@savekey.cz.

3. Kupující je povinen popsat vady zboží.

4. Záruční doba na přívěsek SaveKey trvá 24 měsíců

5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dní a neprodleně o tom bude informovat kupujícího, e-mailem , telefonem. Reklamace musí být vyřízena do 30 dní od doby uplatnění. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

Ochrana osobních dat

Dodavatel, firma SaveKey s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity jen pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobnímu daty se zavazujeme řídit Zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Osobní údaje budou vymazány z naší databáze v případě neprodloužení smlouvy a to po uplynutí 1 roku od data ukončení smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Platnost služby je 3 roky od registrace do systému SaveKey. před jejím ukončením Vás budeme kontaktovat s nabídkou na možnost jejího dalšího prodloužení. V případě ztráty klíčů /klíčů od auta, domu, kanceláře, bytu, rekreačního domku/ s registrovaným přívěskem SaveKey, jejich nalezením a doručením na adresu společnosti SaveKey Vás budeme o této skutečnosti obratem informovat telefonicky, e-mailem, sms prostřednictvím Vámi vyplněných kontaktních údajů. Vaše klíče Vám poté odešleme formou cenného psaní. V případě, že klíče nebudou nalezeny a úspěšně doručeny na naši adresu, nelze po společnosti SaveKey nárokovat výdaje spojené se zakoupením přívěsku a provozem této profesionální služby, ani náhradu jakýchkoliv škod způsobených v souvislosti se ztrátou klíčů.


Zde naleznete všeobecné obchodní podmínky týkající se produktu společnosti SaveKey s.r.o. – přívěsku SaveKey.


Objednat

Poslat odkaz příteli